Agos

  • Prize
    Finalist in Nature
  • Photographer name
    JORY C. ARANCES
  • Product Code
    iPhone 8 Plus

Gaya ng tubig, ang lagaslas o katahimikan na pinapakita nito ay sumasalamin sa ating buhay. Nakakaranas tayo ng iba’t ibang hamon ngunit lumalaban gaano man kalakas gaya ng daloy at lalim nito. Hinuhubog tayo ng mga hamon ng buhay na maging mabuting tao at ang kabutihang ito ay kagaya ng saluysoy ng tubig na nakikita at nararamdaman.

Bahagi ng kalikasan sa loob ng UP Diliman, maraming larawan ang magpapakita ng agos ng tubig. Ang larawang ito ay kuha sa kasalukuyang inaayos na parke at lagoon na matatagpuan sa kalagitnaan ng University Avenue, Emilio Jacinto Street at Lakandula Street.